Loading...

Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania

…aby każdy młody człowiek miał przestrzeń do pełnego rozwoju swojego potencjału...

fundacja-palec-michaelangelo

Misją fundacji jest to, aby każdy młody człowiek miał przestrzeń do rozwoju pełni swojego potencjału w oparciu o zdrowe poczucie własnej wartości, wewnętrzny kompas, miłość i wrażliwość społeczną. Swoją misję realizujemy w duchu afrykańskiego powiedzenia, że „Potrzeba Całej WIOSKI, aby Wychować JEDNO DZIECKO” i każdy z nas ma w tym swój udział odpowiadając za to, aby każdego dnia być lepszą wersją siebie z wczoraj.
Nasze działania opieramy na Spójnym Przywództwie, które zakłada życie w zgodzie z podstawowymi wartościami i wielowymiarowy rozwój człowieka w sferze: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej. W szczególności nasze działania kierujemy do następujących 4 głównych składowych „Wioski”: Rodzina, Praca, System Oświaty i Media.
001

RODZINA

Rodziny – jako pierwszego miejsca skąd czerpiemy życiowe wzorce. Nasze działania w przestrzeni Rodziny mają na celu: - Budowanie zdrowych i trwałych więzi rodzinnych w dzisiejszym zabieganym świecie, które są podstawą tożsamości i dojrzałości emocjonalnej człowieka - Budzenie świadomości różnicy pomiędzy wychowaniem nastawionym na twarde kompetencje a wychowaniem mającym na celu rozwój osobowości człowieka i jego wewnętrznego kompasu

PRACA

Środowiska Pracy, jako miejsca mającego faktyczne przełożenie na rozwój dorosłych , którzy poza pracą są rodzicami, dziadkami – nośnikami wzorców dla młodego pokolenia. Nasze działania w Środowisku Pracy mają na celu: - Rozwój przywództwa w biznesie ukierunkowanego na człowieka i jego wielowymiarowy rozwój sferze prywatnej i zawodowej jako drogi do budowania zaangażowanych zespołów ludzi i osiągania celów ekonomicznych - Inspirowanie do świadomego rozwoju dorosłych jako uważnych rodziców, małżonków, członków rodziny, zwyczajnie jako ludzi - Mądre integrowanie życia zawodowego i prywatnego (work-life balance)

SYSTEM OŚWIATY

Systemu Edukacji, gdzie dzieci i młodzież spędzają gross swojego czasu na lekcjach i w ramach grup rówieśniczych. Nasze działania w ramach Systemu Edukacji mają na celu: - Wspieranie budowania takich szkół, które we współpracy z rodziną i otoczeniem szkoły będą przygotowywać młode pokolenie nie tylko do testów, lecz także do samodzielnego, odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie życia, z wykorzystaniem pełni swojego potencjału

ŚWIAT MEDIÓW

Świata Mediów, który ma ogromny wzorcotwórczy wpływ. Nasze działania w ramach obszaru Mediów mają na celu: - Propagowanie treści opartych na wartościach, które wyznajemy - Inspirowanie mediów do zwiększania udziału pozytywnego przekazu w miejsce pogoni za sensacją

Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania